სკოლა „ფენიქსის“ ერთწლიანი განვითარების გეგმა

 

 

 

1) სკოლის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა

 

 

 სკოლის სასწავლო გეგმა;

 სკოლის ბიუჯეტი;

 სკოლის შინაგანაწესის შემუშავება;

 ერთწლიანი და ექვსწლიანი სასწავლო გეგმის შედგენა;

 პედაგოგიური საბჭოს შექმნა;

 საგნობრივი კათედრების შექმნა;

 სადამრიგებლო პროგრამების ამოქმედება;

 გაკვეთილების ცხრილის შემუშავება;

 პედაგოგთა და მოსწავლეთა პირადი საქმეების მოწესრიგება;

 ხელშეკრულებების გაფორმება პედაგოგებთან;

 სკოლის  საათობრივი ბადე.

 

 

2) მოსწავლეებისათვის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი განათლების მიცემა

 

 

 სკოლის სასწავლო გეგმის შესაბამისობამისობაში მოყვანა ეროვნული სასწავლო გეგმასთან, მისი  დანერგვა და ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება;

 საგნობრივი სწავლების გაძლიერება მესამე საფეხურზე;

 XII კლასში სწავლების გაძლიერებასთან დაკავშირებით კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შედგენა, აბიტურის პროგრამის დანერგვა;

 სასწავლო პროცესის მუდმივი მონიტორინგი;

 უცხო ენების სწავლების გაძლიერება;

 გრიფირებული სასწავლო სახელმძღვანელოების შერჩევა.

 

 

3)  სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება

 

 

 პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება.

 საგაკვეთილო პროცესის მოდერნიზაცია;

 კათედრების ფუნქციების გაძლიერება;

 მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა;

 შიდა, რესპუბლიკური და საერთაშორისო პროექტების დანერგვა და მართვა;

 სადამრიგებლო პროგრამების შემუშავება და დამრიგებელთა მუშაობის მუდმივი მონიტორინგი;

 საჩვენებელი გაკვეთილების დაგეგმვა და ჩატარება ყველა საგანში;

  კონფერენციების, სემინარების, ოლიმპიადების, შემეცნებით-სპორტული, კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა;

 წრეობრივი მუშაობის დანერგვა და მართვა;

 მოტივაციის სისტემის ამუშავება;

  კედლის გაზეთების, ხელნაწერი ჟურნალების გამოცემა;

 წარჩინებულ მოსწავლეთა კუთხის მოწყობა;

 სკოლებს შორის პარტნიორობა;

 ინკლუზიური განათლება.

 

 

4) სკოლის  მმართველობა

 

 

 მმართველობის სწორი და ეფექტური დელეგირება;

 მოსწავლეთა წრეების ჩამოყალიბება;

 პედსაბჭოს მუშაობის ეფექტური მუშაობა;

 საინფორმაციო დაფის მოწყობა;

 

 

5) უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს შექმნა

 

 

 მოსწავლეთა, პედაგოგთა და ტექნიკური პერსონალის მორიგეობის ორგანიზება;

 მოსწავლეთა ლიცეუმში დასწრების მონიტორინგის სისტემის შექმნა;

 პედაგოგთა გამოცხადების აღრიცხვა და შესაბამისი რეაგირება;

 სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვა.

 

 

6) სკოლაში  არსებული ადამიანური, პროფესიული და ტექნიკური რესურსების შესაბამისობაში მოყვანა სკოლას მიზნების მისაღწევად

 

 

 სკოლის  ბრენდირება;

  საინფორმაციო ბანკის შექმნა;

  საკანცელარიო დოკუმენტაციის მოწესრიგება (საკლასო ჟურნალების, ბრძანებების წიგნის, შემოსული და გასული კორესპონდენციის აღრიცხვის წიგნები, პედსაბჭოს  მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაციის წარმოება, მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტაციის მიღებისა და გაცემის წიგნების წამოება, სხვა);

 ბიბლიოთეკის აქტიური ჩართვა სკოლას ცხოვრებაში;

 საგნობრივი საკლასო კაბინეტების მოწყობა და მათი აღჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით

 თვალსაჩინო-სააგიტაციო მასალების მოწესრიგება.

 

 

7) სკოლის თვითშეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება

 

 

 8) სწავლებისა და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი ბერკეტების მოძიება და გამოყენება

 

 

 მოტივაციის გაზრდა ფინანსური და წახალისების სხვადასხვა ფორმებით

 

 

9) მშობელთა ჩართულობა, მშობლებსა და სკოლას შორის თანამშრომლობის გააქტიურება

 

 

 ორმხვრივი კომუნიკაცია სკოლასა და მშობელს შორის;

 მშობლის მოხალისეობრივ საქმიანობაში მონაწილეობა;

 მშობელთა სათათბიროს შექმნა.

 

 

10) მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

 

 

 ტრენინგები და სემინარები;

 პედაგოგების თანამშროლობა;

 პედაგოგების თანამშროლობა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებთან და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა

 მასწავლებელთა მონაწილეობა სასერთიფიკაციო გამოცდებში.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

შევჩენკოს ქ. N 5

მდივანი: 2 990304

კანცელარია: 2 990304

web: schoolphoenixgeorgia.com

E-mail: info@schoolphoenixgeorgia.com

 

Copyright ©2016. www.schoolphoenixgeorgia.com, Tbilisi, Georgia