2015 - 2016

 

სასწავლო წელს სკოლა დაამთავრა 15 მოსწავლემ, მათგან ოქროს მედალოსანია 1

 

მოსწავლე - მარიამ ველიაშვილი, ხოლო ვერცხლის- სოფიო ცხადაძე, CAT-ის გამოცდებზე

 

საგნობრივად გამოიკვეთა შემდეგი სურათი: ქართული ენა და ლიტერატურა - 7,48

 

(საშუალო ქულა), ინგლისური ენა - 8,48, ისტორია - 7,55, მათემატიკა - 7,73, 4-ივე

 

გამოცდის საშუალო ქულაა 7,81. ხოლო რაც შეეხება 11-კლასელებს, CAT გამოცდა ჩააბარა

 

8 მოსწავლემ, ქიმიაში - 7,99, გეოგრაფია - 8,12, ბიოლოგია - 7,70, ფიზიკა - 7,59. ოთხივე

 

საგნის საშუალო ქულაა - 7,85.

 

Copyright ©2016. www.schoolphoenixgeorgia.com, Tbilisi, Georgia